Všeobecné podmínky AutoPupik

Všeobecné obchodní podmínky
platné od 30. ledna 2012

Martin Dubský, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, registrován Úřad městské části Praha 9, živnostenské oprávnění čj: ŽIV/920/2010/JIR/6, místo podnikání Jablonecká 23, Praha 9, IČ 63931231, DIČ CZ7307230348, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ( dále jen „obchodní zákoník“ ), tyto

všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
1.1. Zhotovitel resp. Dodavatel – Martin Dubský, místo podnikání Jablonecká 23, Praha 9, IČ 63931231.
1.2. Objednatel resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel.
1.3. Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku.
1.4. Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy o dílo nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.5. Smluvní strany resp. Strany - Zhotovitel resp. Dodavatel a Objednatel resp. Odběratel.
1.6. Smlouva - smlouva o dílo v písemné formě nebo závazkový vztah vzniklý sjednáním obsahu Díla a podpisem listiny označené jako zakázkový list ( dále jen „Zakázkový list“ ) Zhotovitelem a Objednatelem.
1.7. Dílem resp. Zakázkou - se rozumí provedení opravy, úpravy a údržby věci, tedy činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení, nebo kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti a dále montáž věci a její údržba a servis.
1.8. Věcí resp. Vozidlem - se rozumí vozidlo nebo jiný dopravní prostředek specifikovaný v Zakázkovém listu.
1.9. Cena díla resp. Cena zakázky - cena za provedení Díla určená způsobem stanoveným ve Smlouvě.
1.10. Poštovní úřad - subjekt oprávněný ve smyslu poštovního zákona k přepravě a doručování zásilek.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem při provádění Zakázky.
2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Zhotovitele a Objednatele a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se bude vzájemný závazkový vztah mezi Stranami řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
3.2. Uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
3.3. V případě, kdy Objednatel je nesporně Spotřebitelem se však použijí ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně Spotřebitele vždy, je-li to ve prospěch Strany Objednatele - Spotřebitele. Objednatel - Spotřebitel nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na jeho společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.

4. Smlouva o dílo

4.1. Smlouvou o dílo se zavazuje Zhotovitel k provedení Zakázky specifikované v Zakázkovém listě a Objednatel se zavazuje Zakázku převzít a zaplatit Cenu zakázky.
4.2. Zrušení Zakázky lze provést pouze písemnou dohodou Stran. Zhotovitel má nárok uplatňovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením Zakázky.

5. Cena zakázky

5.1. Cena Zakázky je cenou smluvní a řídí se Ceníkem prací a materiálu Zhotovitele ( dále jen Ceník“ ) platným v okamžiku podpisu Zakázkového listu. Podpisem Zakázkové listu Objednatel akceptuje tyto ceny a mezi Stranami tím došlo k dohodě o Ceně zakázky. Předběžná Cena zakázky ( v hodnotě bez DPH ) je uvedena v Zakázkovém listě v části „Předpokládaná cena“ a není cenou konečnou. 5.1. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky, že Cena zakázky bude vyšší než předpokládaná Cena zakázky ( viz čl. 7.4. těchto všeobecných podmínek ) a to o více jak 20%, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. 5.2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení Ceny zakázky o částku, jež přesahuje o více než 20 % předběžnou Cenu zakázky. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část Ceny zakázky odpovídající rozsahu částečného provedení Zakázky.

6. Úhrada Ceny zakázky, fakturace

6.1. Cena zakázky je splatná po provedení Zakázky na základě daňového dokladu - faktury Zhotovitele ( dále jen „faktura“ ) a to v hotovosti při převzetí věci Objednatelem.
6.2. Zhotovitel může v Zakázkovém listě sjednat s Objednatelem platbu s odloženou splatností, tzv. - „platbu na fakturu“.
6.3. Datum splatnosti faktury je pak v tomto případě 14. kalendářní den ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře uvedena datum splatnosti jiné.
6.4. Faktura musí být Objednateli předána nebo doručena na adresu Objednatele uvedenou v Zakázkovém listě, nebo na jinou adresu, kterou mu Objednatel písemně sdělil. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Objednateli doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání ( přičemž za den odeslání se pro tento účel považuje následující pracovní den po dni vystavení faktury ).
6.5. Objednatel je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Zhotovitele. Platba šekem, směnkou nebo formou poštovní poukázky typu „C“ se nepřipouští.
6.6. U opravy Vozidla po pojistné události, kdy Cenu zakázky nebo její část má z titulu pojistného plnění hradit pojišťovna ( ať již pojišťovna, u které je Vozidlo Objednatele pojištěno, nebo pojišťovna třetí osoby, která pojistnou událost na vozidle Objednatele zavinila ), je Objednatel povinen tento způsob úhrady Ceny zakázky nebo její část dohodnout předem se Zhotovitelem. V případě souhlasu Zhotovitele je pak povinen Objednatel uhradit Zhotoviteli tu část Ceny zakázky, kterou pojišťovna nehradí/neuhradila ( např. spoluúčast Objednatele, částka odpovídající DPH Ceny zakázky u plátce DPH, apod.)
6.7. Objednatel je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem ( číslem faktury ), uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

7. Provedení Díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést Zakázku na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu uvedeném v Zakázkovém listě ( „Termín dokončení“ ). Nevyplývá-li ze Zakázkového listu nebo z povahy Zakázky něco jiného, může Zhotovitel provést Zakázku ještě před sjednaným termínem dokončení.
7.2. Objednatel je povinen provedenou Zakázku převzít.
7.3. Není-li v Zakázkovém listě uvedeno jinak postupuje Zhotovitel při provádění Zakázky samostatně a není při určení způsobu a místa provedení Zakázky a použití náhradních dílů vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel může pověřit provedením Zakázky jinou osobu, jestliže ze Zakázkového listu nevyplývá nic jiného. Při provádění Zakázky jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Zakázku prováděl sám.
7.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Zakázky skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být Zakázka provedena, nebo nové skutečnosti ( např. zjištění další závady, nebo většího rozsahu závady, nebo potřeby objednání a výměny jiných/dalších náhradních dílů nebo součástek apod.) a tyto překážky a skutečnosti znemožňují provedení Zakázky dohodnutým způsobem, nebo v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Zakázky. Do dosažení dohody o změně Zakázky je Zhotovitel oprávněn provádění Zakázky přerušit. Nedohodnou-li se Strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze Stran od Smlouvy odstoupit.
7.5. Věci, které má Objednatel podle Zakázkového listu opatřit k provedení Zakázky, je povinen předat Zhotoviteli při podpisu Zakázkového listu, není-li sjednáno jinak. Není-li v Zakázkovém listě stanoveno, má se za to, že o cenu těchto věcí se nesnižuje Cena zakázky. Neopatří-li věci Objednatel včas, může mu k tomu Zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet Objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené. Věci, které jsou potřebné k provedení Zakázky a k jejichž opatření není podle Zakázkového listu zavázán Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.
7.6. Pokud to Strany sjednaly v Zakázkovém listu, je po dokončení Zakázky Zhotovitel povinen vrátit Objednateli demontované náhradní díly.

8. Vady a jejich uplatnění

8.1. Veškeré vady Zakázky musí uplatnit Objednatel u Zhotovitele písemnou formou bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, neumožňuje-li povaha reklamace reklamaci vyřídit v této lhůtě, je povinen Zhotovitel ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace tuto skutečnost sdělit Objednateli a současně mu sdělit termín konečného vyřízení reklamace.
8.2. Nároky z vad, lhůty a postup při jejich uplatnění se řídí ust. § 560 a násl.obchodního zákoníku.

9. Sankce

9.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny zakázky nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího, se stanoví dohodou Stran povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
9.2. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny zakázky nebo její části nebo jakéhokoli ostatního závazku ze Smlouvy vyplývajícího o více než 30 kalendářních dnů se stanoví povinnost Objednatele dnem následujícím po uplynutí této lhůty uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 12% dlužné částky, min. však 3.000 Kč.
9.3. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Zhotovitelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Objednatelem nezprošťuje Objednatele povinnosti uhradit dlužnou částku a není tím ani dotčeno právo Zhotovitele domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Objednatele nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty.
9.4. Zhotovitel je bez ohledu na jiné určení Objednatelem, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Objednatele nejdříve na příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky Zhotovitele z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.

10. Doručování

10.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:
10.1.2. Objednatel zasílá písemnosti Zhotoviteli na adresu jeho místa podnikání.
10.1.3. Zhotovitel zasílá písemnosti Objednateli na adresu uvedenou v Zakázkovém listě nebo na jinou adresu, kterou mu Objednatel písemně sdělil.
10.2. Jsou-li písemnosti Objednateli zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
10.2.2. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
10.2.3. den odmítnutí převzetí zásilky Objednatelem
10.2.4. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Objednatel zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Objednatel o uložení nedozvěděl
10.2.5. den, kdy Zhotovitel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Objednateli nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

11. Řešení sporů - rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze závazkových vztahů mezi nimi již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových vztahů a spory z jejich zajištění, včetně sporů ze Smlouvy, budou s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“) a to jediným rozhodcem, kterým strany jmenují JUDr. Ing. Rostislava Pilce, advokáta č. ev. ČAK 07372, se sídlem Podjavorinské 1596/2, 149 00 Praha 4-Chodov, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, strany jmenují rozhodcem JUDr. Karla Havlíka, advokáta č. ev. ČAK 07284, se sídlem Nad Šárkou 809/62, 160 00 Praha 6-Dejvice, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, pověřují strany jmenováním rozhodce ve smyslu ust. § 7, odst. 1, ZRŘ dohodnutou osobu - Asociaci pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ 26639971 (dále jen „Asociace“) a to ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.
V souladu s ust. § 19, odst. 1 ZRŘ se smluvní strany dohodly na postupu řízení:
11.1. rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zaháj eno dnem, kdy žaloba došla na adresu sídla Asociace.
11.2. spor bude rozhodcem rozhodován v jazyce českém, bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě stanovené rozhodcem.
11.3. místem konání řízení je Praha.
11.4. rozhodčí poplatek za řízení je nákladem řízení a činí 5% hodnoty předmětu sporu (tím se rozumí peněžité vyjádření nároku uplatněného v rozhodčím řízení bez přihlédnutí k příslušenství), nejméně však 6.000,00 Kč, nebude-li rozhodcem v odůvodněných případech rozhodnuto jinak; expresní příplatek za projednání a rozhodnutí věci do 40 kalendářních dnů činí 2% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000,00 Kč. Na vrácení již uhrazeného rozhodčího poplatku nemají jeho plátci právní nárok; rozhodčí poplatek se nevrací ani v případě, kdy by došlo v řízení o zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 a násl. ZRŘ ke zrušení rozhodčího nálezu.
11.5. odměna za zastupování účastníka advokátem je nákladem řízení a její výše se řídí přiměřeně ustanovením zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), nebude-li rozhodcem v odůvodněných případech rozhodnuto jinak.
11.6. výzvy rozhodce, usnesení a rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou účastníků, náhradní doručení není vyloučeno; rozhodce v rozhodčím řízení doručuje písemnosti účastníkům na adresu uvedenou ve Smlouvě. V řízení se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, s tím rozdílem, že doručování se provádí u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku, u fyzické osoby na adresu uvedenou ve Smlouvě, když na tuto adresu fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem (dále jen „doručovací adresa“); za den doručení se považuje i desátý den ode dne, kdy zásilka byla uložena u poštovního doručovatele poté, co se adresáta nepodařilo zastihnout, bez ohledu na případnou poznámku poštovního doručovatele, že adresát se na své doručovací adrese nezdržuje/nesídlí/odstěhoval se/nemá zřízenou domovní schránku a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena. Pokud se některý z účastníků řízení na doručovací adrese přestane z jakýchkoliv důvodů zdržovat, je povinen písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů ode dne změny doručovací adresy druhé smluvní straně nebo rozhodci; neučiní-li tak, bude jí i nadále doručováno na adresu uvedenou ve Smlouvě s tím, že veškeré písemnosti, včetně rozhodčího nálezu, které budou na tuto adresu doručovány, se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v OSŘ, přičemž vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.asrr.cz.
11.7. rozhodce může pověřit k administrativní, organizační a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení Asociaci, s čímž strany výslovně souhlasí a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Pověření se nemůže ani částečně týkat rozhodovací činnosti rozhodce či otázky procesního postupu v řízení.
11.8. otázky řízení neupravené touto rozhodčí doložkou budou rozhodnuty rozhodcem.

12. Odpovědnost za škodu, náhrada škody

12.1. Odpovědnost Stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě uvedeno jinak.
12.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze závazkového vztahu na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.
12.3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Stranám či třetím osobám. Strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Zhotovitele nebo Objednatele, představuje částku maximálně do výše Ceny zakázky, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li dohodou Stran sjednána jiná výše.

13. Ostatní ujednání

13.1. Nevyzvedne-li si Objednatel Vozidlo do 30 kalendářních dnů ode dne předpokládaného termínu dokončení Zakázky, je povinen a zavazuje se zaplatit Zhotoviteli poplatek za uskladnění Vozidla ve výši 100 Kč ( + DPH v zákonem stanovené výši ) denně. Nevyzvedne-li si Objednatel Vozidlo do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ho vyzvednout, má Zhotovitel právo Vozidlo prodat. O zamýšleném prodeji Vozidla je Zhotovitel povinen Objednatele předem upozornit a poskytnout mu dodatečnou ( 30ti denní ) lhůtu k vyzvednutí Vozidla. Výtěžek prodeje Vozidla po odečtení Ceny zakázky, poplatku za uskladnění Vozidla a nákladů prodeje vyplatí Zhotovitel Objednateli do 30 kalendářních dnů po prodeji Vozidla.
13.2. V případě, že Objednatel po provedení Zakázky neuhradí Zhotoviteli Cenu zakázky, má Zhotovitel právo Vozidlo zadržet k zajištění své splatné pohledávky. O zadržení Vozidla a jeho důvodech je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět s upozorněním, že pokud Objednatel v dodatečně poskytnuté lhůtě svůj závazek nesplní, může se Zhotovitel domáhat uspokojení svého práva prodejem zadrženého Vozidla.
13.3. Objednatel svým podpisem Zakázkového listu potvrzuje, že je bezvýhradním vlastníkem/nájemcem věci ( předmětu Smlouvy ) nebo že je zplnomocněn skutečným vlastníkem věci za něj tuto Smlouvu uzavřít. Současně se zavazuje provést úhradu Ceny zakázky, pokud skutečný vlastník zpochybní jeho mandát.

14. Závěrečná ujednání

14.1. Zhotovitel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky.
14.2. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.
14.3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
14.4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
14.5. Objednatel svým podpisem Zakázkového listu stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje.

15. Platnost a účinnost

15.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.1.2012. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
15.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na www.autopupik.cz a je k dispozici v místě podnikání Zhotovitele a u každého přejímacího technika Zhotovitele.

V Praze dne 30.1.2012

Online kalendář volných termínů
Vyberte si z kalendáře volných termínů takový, který Vám nejvíce bude vyhovovat!
Kde nás naleznete?
Cukrovarská 987
Praha 9 - Čakovice
Ukázat detailní informace
Přestaňte myslet na kontrolu STK a měření emisí!
Zaregistrujte se u nás a my Vás zdarma automaticky budeme informovat, pokud se přiblíží termín pravidelné prohlídky Vašeho vozu!